اخبار

گزارش هفته اول شانزدهمين دوره مسابقات ليگ برتر شطرنج (ساري 22 تا24 شهريور 96)

با استعانت از در گاه خداوند متعال و حمايت هاي مشفقانه مدير عامل محترم جناب آقاي مهندس تركش دوز براي دومين سال پياپي شركت مهندسي مشاور مهاب قدس موفق...

فصلنامه هاتمام حقوق این وب سایت مطالق به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس میباشد - © 2017
info@mahabghodss.com · +98-21-2396 ·