افتخاری دیگر برای شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس در کسب اعتماد جهانی

اعلام شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس با توصیه بانک جهانی به عنوان برترین شرکت مهندسی برای انجام مطالعات امکان سنجی به منظور ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی و اجرا و علاج بخشی جاده های دسترسی در ایالت اوگان کشور نیجریه

دامنه ی کار این پروژه در سه فاز:

مطالعات امکان سنجی ، طراحی برنامه ریزی اجرایی برای 1000 هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی هدف گذاری شده.

مطالعات امکان سنجی و طراحی جهت اجرا و علاج بخشی 40 کیلومتر راه دسترسی.

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی و اجتماعی، ESMP و RAP .

نظرات


 

تمام حقوق این وب سایت مطالق به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس میباشد - © 2017
info@mahabghodss.com · +98-21-2396 ·