اعطای مدال برنز مسابقات نو آوری کمسیون بین المللی سد های بزرگ

افتخار دیگر برای ایران،جامعه مهندسی ایرانی

و شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

اخذ رتبه سوم جهانی(مدال برنز)در خلاقیت و نوآوری صنعت آب و سدسازی توسط

کمسیون بین المللی سدسازی باحضور ابر شرکت های مهندسی بین المللی

دعوت رئیس کمسیون بین المللی سدهای بزرگ برای جایزه نو آوری سال 2022 آیکولد

ایران نیوز

ناصر ترکش دوز

نظرات


 

تمام حقوق این وب سایت مطالق به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس میباشد - © 2017
info@mahabghodss.com · +98-21-2396 ·