عقد و امضای قرارداد

عقد و امضای قرارداد

امضاي قرارداد اجراي مطالعات يكپارچه منابع و مصارف آب و خاك خاراخارا در هندوستان

اعلام شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس ، به عنوان برنده نهایی مناقصه و انعقاد قرارداد اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب در کشور هندوستان با شکست تمامی شرکت های مطرح هندی در رقابتی بسیار سنگین

ناصر ترکش دوز

نظرات


 

تمام حقوق این وب سایت مطالق به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس میباشد - © 2017
info@mahabghodss.com · +98-21-2396 ·