عقد و امضاي قرارداد با شركت مهندسي مشاور مهاب قدس بعنوان مشاور كارفرما براي كنتزل و نظارت بر عمليات اجرايي پروژه سد و نيروگاه Bheri Babai كشور نپال

آپلود عکس

ناصر ترکش دوز

نظرات


 

تمام حقوق این وب سایت مطالق به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس میباشد - © 2017
info@mahabghodss.com · +98-21-2396 ·